งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๒๕  งานวิจัยพัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์)

๑.  ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
๒.  วิเคราะห์ วิจัย  และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
๓.  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัยและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๕.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๖.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย