งานบัญชี

งานบัญชี

 

 

 

 

แผนผังบุคลากร

 

 

 
  นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     
   
  นางสาวอรพินท์ อึ๊งเจริญ  
  หัวหน้างานบัญชี  
     
   
  นางสาวสุกัญญา สิงห์ใจชื้น  
  ผู้ช่วยงาน  
     
   
  นางสาวจารวี พุ่มพวย  
  เจ้าหน้าที่งานบัญชี  
     

 

งานบัญชี : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๑๗  งานบัญชี) 

๑.  จัดทำเอกสารหลักฐาน  บันทึกรายการบัญชี  ปรับปรุงบัญชี  การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระเบียบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.  จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี  เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
๔.  ให้คำปรึกษา  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
๕.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
๖.  ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๗.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๘.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๙.  ดูแล  บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย