งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๒๗ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ)

๑.  ส่งเสริมให้ครู นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล  จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกสาร ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ในสอดคล้องกับการเรียนการสอน
๒.  วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์  ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่วย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
๓.  ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก  จัดทำทะเบียนผลิตผลและจำหน่วยผลิตผล
๔.  กำกับติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล  การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
๕.  รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย