งานการเงิน

งานการเงิน

 

 

 

 

แผนผังบุคลากร

 

 
  นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     
   
  นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง  
  หัวหน้างานการเงิน  
     
 
นางสาวประภาภรณ์ วุฒิฐานจำเริญ นางสุชีรา หะสิตะ  
ผู้ช่วยงาน ผู้ช่วยงาน  
     
 
นางสาวกฤติยา ใจประสงค์ นางสาวกาญจนาพร คล้ายสีแก้ว  
เจ้าหน้าที่งานการเงิน เจ้าหน้าที่งานการเงิน  
     

 

งานการเงิน : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๑๖  งานการเงิน) 

 

๑.  จัดทำเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การนำฝากเงิน  การนำเงินส่งคลัง  การถอนเงิน  และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.  รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
๔.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
๕.  ให้คำแนะนำ  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘.  ดูแล  บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย