งานพัสดุ

งานพัสดุ

 

 

 

 

แผนผังบุคลากร

 

   
  นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     
   
  นางอารีรัตน์ เสียงเพราะ  
  หัวหน้างานพัสดุ  
     
นางสาวศศิธร อมรพันธ์ นายพิพัฒน์พงษ์ มะลิวรรณ์ นางสุกัญญา บุญก่อ
ผู้ช่วยงาน ผู้ช่วยงาน ผู้ช่วยงาน
     
   
  นางสาวสุพรรษา ปราบรัตน์  
  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๑๘  งานพัสดุ)

 

 • จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 • จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 • ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม  บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 • ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 •  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หมวดยานยนต์

 

 

 

 

แผนผังบุคลากร

   
  นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     
     
  นายนพรัตน์ กลิ่นหอม  
  หัวหน้าหมวดยานยนต์  

 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๑๘  งานพัสดุ) 

 • จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ  การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 • จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำแต่ละคัน และนำรถยนต์ตรวจสภาพ ต่อภาษีประจำปี
 • ให้บริการบุคลากรภายในวิทยาลัยติดต่อราชการทั้งภายนอกและภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
 • รายงานข้อมูลการใช้รถและสภาพของรถยนต์ประจำเดือน ต่อหัวหน้างานยานพาหนะให้รับทราบ
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย