อื่นๆ

เกณฑ์/กติกา กำหนดการ และใบสมัคร ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2564  ขอเชิญประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ    ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   เกณฑ์ กติกา ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย   กำหนดการ ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย  ใบสมัคร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

เกณฑ์/กติกา กำหนดการ และใบสมัคร ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ขอเชิญประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  เกณฑ์ กติกา ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ  กำหนดการ ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ  ใบสมัคร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

เกณฑ์/กติกา กำหนดการ และใบสมัคร การแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับจังหวัด  เกณฑ์ กติกา ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า   กำหนดการ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า  ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน_ธุรกิจค้าปลีก  

เกณฑ์/กติกา กำหนดการ และใบสมัคร การแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เกณฑ์ กติกา ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(แบบจาลองสถานการณ์เบียร์เกมส์)  กำหนดการ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(แบบจาลองสถานการณ์เบียร์เกมส์)  ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน_โลจิสติกส์

คู่มือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2563

การสำรวจผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่ประกอบธุรกิจได้จริง

​​การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS2018)