การแข่งขันทักษะ ปีการศึกษา 2564

ผลการแข่งขันทักษะ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่านและอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่