งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ

๑.  ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง
๒.  บริหารโครงการ โดยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ให้ทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ จนสำเร็จการศึกษา