งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๒๔  งานความร่วมมือ)

๑.  ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๒.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
๓.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๕.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๖.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย