งานประชาสัมพันธ์

 

งานประชาสัมพันธ์ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๒๑  งานประชาสัมพันธ์)

๑.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
๒.  รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย  ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในและภายนอก สถานีวิทยุ และ การสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น
๓.  เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ  ประสานงานกับชุมชน  ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน  และประชาชน  เพื่อการประชาสัมพันธ์
๔.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
๕.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๗.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย