วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818

Email : saraban@pattayatech.mail.go.th

 

​     ​

​ ​​ ​

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

12336

 

 

   o1 โครงสร้าง

   o2 ข้อมูลผู้บริหาร

  o3 อำนาจหน้าที่  

  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  o5 ข้อมูลการติดต่อ

  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

       

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  

 

   o8 Q&A

  o9 Social Network

 

  o10 แผนดำเนินงานประจำปี

  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

  o12 รายงานผลการดำเนิน งานประจำปี

 

  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   
   
   
   
   

 

  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

     
     
   

 

   

  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

     
     
   

 

   

  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

     
     
   

 

   

  o17 E–Service

     
     
 

 

 

 

   

 

  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     /    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

  o24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

 

  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  o26 การดำเนิน การตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 

  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

  o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

  o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน