งานแผนและงบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาณ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๒๒  งานวางแผนและงบประมาณ)

๑.  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำปี  ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒.  จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาที่เปิดสอนในสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม  ชุมชนและท้องถิ่นตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
๓.  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
๔.  รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา  และงานต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
๕.  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
๖.  จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
๗.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๘.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๙.  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย