เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     
 

 
  ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย  
     
 

 
  นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     
   
  นางสาวเสาวนีย์ บุญสมทบ  
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  • ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษา
  • ควบคุมทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ของฝ่ายบริหารทรัพยากร
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย