แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

                                                                     

                                         แผนผังบุคลากร แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 

   

   
    นางนันทวัน เที่ยงธรรม    
    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    
         
       
    นางสาวรัตนา  แก้วกัลยา    
    หัวหน้าแผนกวิชา    
         
       
    นางอัญชลี  บุญก่อ    
    ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก    
         
         
         
ครูประจำแผนก   ครูประจำแผนก   ครูประจำแผนก