งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

 

 

 

 

แผนผังบุคลากร

 

 
  นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
     
   
  นางวาสนา พานสุวรรณ  
  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
     

 
นางสาวอมรรัตน์ ไชยแก้ว นางสาวกาญจนา อ่อนแสง  
ผู้ช่วยงาน ผู้ช่วยงาน  
     
   
  นางสาวเสาวนีย์ บุญสมทบ  
  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ  
     

 

งานบริหารทั่วไป : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๑๔  งานบริหารทั่วไป)

๑.  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
๒.  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลกาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๓.  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
๔.  เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในสถานศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
๕.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
๖.  ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย