ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  เพิ่มเติม พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับเพิ่มเติม)

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ นักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)                                                                                        

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ขอเชิญชวนนักเรียน-นักศึกษา ที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการแบะการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์จากงานครูที่ปรึกษา เรื่อง การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเรียกเก็บชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป ครั้งที่ 3  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.  

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส.

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป ครั้งที่ 2  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. 

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส.

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ (โควต้า) รอบที่ 2 และรอบทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ (โควต้า) รอบที่ 1

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการตลาด และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน สาขาวิชาการตลาด และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้ปฎิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้ารับปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รายละเอียดการรับสมัครรอบทั่วไป     

รายละเอียดการรับสมัครรอบทั่วไป ... เพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นคณะกรรมการวิทยาลัย

รายละเอียดการรับสมัครรอบพิเศษ (โควต้า)  

รายละเอียดการรับสมัครรอบพิเศษ (โควต้า) ... เพิ่มเติม

​ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียนนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง แก้ไขประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการขายออนไลน์ยังไงให้ปัง ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 2

โครงการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ)

ประกาศเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช 1-3 และ ปวส 1-2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งพนักงานราชการ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

การจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สู่มาตรฐานสากล (APACC)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) และ มส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง ประกาศผลการเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุม สุพรรณิการ์ 2

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

​ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การต่อวิทยุ FM

โครงการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสุพรรณิการ์ 7 ชั้น 3  โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการประกวดออกแบบโลโก้ธุรกิจด้วยโปรแกรม Photoshop โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินระดับนานาชาติ APACC ด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมภาษาจีน ในโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาจีนเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โครงการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง โดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครอบรมภาษาจีน       

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานการจัดการระบบเครือข่าย

ประกาศเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งครูพิเศษสอน    

ประกาศเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศเรื่อง การยืนยันสถานะการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อสิทธิประโยชน์การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกาศเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทวิวุฒิไทย-จีน

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและทดสอบมาตรฐาน การถอดประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์

ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2565

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565

ประกาศเรื่อง พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคลคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา (ภาคฤดูร้อน) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส 2 รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศเรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่า

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (ไม่พร้อมรุ่น) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (พร้อมรุ่น) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (พร้อมรุ่น) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ระกาศเรื่อง ผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ระกาศเรื่อง ยกเลิกบันทึกข้อตกลงจ้าง เลขที่ 004/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ภาคข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) และ มส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยาเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่และนักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำหนดการรับสมัคร ปวช.ปวส. รอบทั่วไป 2565   

 กำหนดการรับสมัคร ปวช.ปวส. กรณีพิเศษ (โควต้า) 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และนักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และนักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่า

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ