ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ระกาศเรื่อง ผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ระกาศเรื่อง ยกเลิกบันทึกข้อตกลงจ้าง เลขที่ 004/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ภาคข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) และ มส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยาเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่และนักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำหนดการรับสมัคร ปวช.ปวส. รอบทั่วไป 2565   

 กำหนดการรับสมัคร ปวช.ปวส. กรณีพิเศษ (โควต้า) 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และนักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และนักการภารโรง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่า

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ภาคข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบจำกัดจำนวนและแบ่งกลุ่มผู้เรียน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาของนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากขาดเรียนติดต่อกัน เป็นเวลา 15 วัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียน และไม่ติดต่อเพื่อรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มารายงานตัว และผู้สละสิทธิ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มารายงานตัวและผู้สละสิทธิ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลการสรรหาเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บค่าบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาและระดมทรัพยากร เพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช 1-3 และ ปวส.1-2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ขอรับเงินคืนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ขอรับเงินคืนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ขอรับเงินคืนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ขอรับเงินคืนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ขอรับเงินคืนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ขอรับเงินคืนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 6

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียน แก้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) และ ม.ส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียน ค้างชำระ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ชั้นปีที่ ๑ - ๒) ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ชั้นปีที่ 1-3)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ฉบับที่ 11

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา​

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณี ที่ไม่มาลงทะเบียนเพิ่ม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณีขาดเรียนเกิน 15 วัน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเปิดเรียน On-site

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การชำระค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ​

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง แนวทางปฎิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคพัทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง มาตรการและแนวปฎิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา และสีประจำแผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา