ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

 

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการจำหน่ายเรื่องแบบนักเรียน นักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช และ ปวส. กรณีพิเศษ (โควต้า) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช และ ปวส. รอบทั่วไป

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 และส่งมอบตำแหน่งระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2566 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (รอบที่ 1)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง เชิญขวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายงานผลคะแนนเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียน นักศึกษา ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและทดสอบมาตรฐาน การถอดประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) และ มส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)  ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ปละ ปวส 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมอาคารสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดโดย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียนนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุม อาคารสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียนนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุม อาคารสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครrบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบแสงสว่างภายใน วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการโดย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 'ศิลปะการตกแต่งจานและถ่ายภาพอาหาร' วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ชมรมวิชาชีพการบัญชี จัดโครงการส่งเสริมบ่มเพาะนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ณ หอประชุมอาคารสุพรรณิการ์ 2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัย ประเภทซุ้มอาหารและประเภทอาหารทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กิจกรรมโครงการ Christmas Day ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ รอบที่ 2 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอจบการศึกษาและ กำหนดการถ่ายรูปติดระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ประจำปีการศึกษา 2566 /  อศท.51 แบบคำร้องขอจบการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการ 'วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจธรรมะ' วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 2 ดำเนินการโดย ชมรมวิชาชีพการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก เป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างยนต์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงาน เป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก เป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครrบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผู้สมัคร ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประเภทอาหารทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผู้สมัคร ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประเภทอาหารอิสลาม

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการจัดทำแผนปฎิบัติงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน 6 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) และ มส. สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Day Camp และประดับแถบสองสี ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดโดย ชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาและระดมทรัพยากร เพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  เพิ่มเติม พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับเพิ่มเติม)

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ นักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)                                                                                        

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ขอเชิญชวนนักเรียน-นักศึกษา ที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ (การสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการแบะการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน ตำแหน่ง ครูแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์จากงานครูที่ปรึกษา เรื่อง การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเรียกเก็บชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป ครั้งที่ 3  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.  

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส.

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป ครั้งที่ 2  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. 

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวส.

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ (โควต้า) รอบที่ 2 และรอบทั่วไป ครั้งที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ (โควต้า) รอบที่ 1

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการตลาด และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน สาขาวิชาการตลาด และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา (เพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้ปฎิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้ารับปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รายละเอียดการรับสมัครรอบทั่วไป     

รายละเอียดการรับสมัครรอบทั่วไป ... เพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นคณะกรรมการวิทยาลัย

รายละเอียดการรับสมัครรอบพิเศษ (โควต้า)  

รายละเอียดการรับสมัครรอบพิเศษ (โควต้า) ... เพิ่มเติม

​ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมนักเรียนนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง แก้ไขประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการขายออนไลน์ยังไงให้ปัง ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ 2

โครงการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ)

ประกาศเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช 1-3 และ ปวส 1-2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งพนักงานราชการ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

การจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สู่มาตรฐานสากล (APACC)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) และ มส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง ประกาศผลการเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุม สุพรรณิการ์ 2

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

​ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การต่อวิทยุ FM

โครงการ