เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  • ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษา
  • ควบคุมทะเบียนหนังสือรับ-ส่งของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย