งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๓๒  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน) 

๑.  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ  ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
๒.  จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓.  ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
๔.  บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียน  นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๕.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้รับการฝึกอบรม
๖.  สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
๗.  ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
๘.  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการที่ทำงาน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่
๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๐.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย