แผนกวิชาการท่องเที่ยว

                                                              

                                           แผนผังบุคลากร แผนกวิชาการท่องเที่ยว

 

   

   
    นางนันทวัน เที่ยงธรรม    
    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    
         
       
    นายศุภกิจ  ศรีวิชา    
    หัวหน้าแผนกวิชา    
         
         
         
    ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก    
         
         
    นายณัฐวุฒิ  รอดพันธ์    
ครูประจำแผนก   ครูประจำแผนก   ครูประจำแผนก