งานบุคลากร

งานบุคลากร : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๑๕  งานบุคลากร)

๑.  แนะนำเผยแพร่  และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๒.  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
๓.  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
๔.  ควบคุม  จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
๕.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
๖.  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำ สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
๗.  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
๘.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๐.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบ ทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย