งานบุคลากร

งานบุคลากร

 

 

 

 

แผนผังบุคลากร

 

   
  นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
   
    นางสาวมณีรัตน์ บัวคำ
    ที่ปรึกษางานบุคลากร
   
  นางสาวรุจิรา พุทธดี  
  หัวหน้างานบุคลากร  
     
นางสาวอัญชลี บุญก่อ นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง นายเดชา เฉยพันธ์
ผู้ช่วยงานบุคลากร ผู้ช่วยงานบุคลากร ผู้ช่วยงานบุคลากร
     
 
นายวรากร รักรวย นางสาวฆมาภรณ์ ก้อนทรัพย์  
ผู้ช่วยงานบุคลากร ผู้ช่วยงานบุคลากร  
     
   
  นางสาวเกดนภา ไวจำปา  
  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร  

 

งานบุคลากร : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบฯ (ข้อที่ ๑๕  งานบุคลากร)

๑.  แนะนำเผยแพร่  และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๒.  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
๓.  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
๔.  ควบคุม  จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
๕.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
๖.  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำ สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
๗.  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
๘.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๐.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบ ทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย