แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์

แผนผังบุคลากร แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์

   

   
    นางนันทวัน เที่ยงธรรม    
    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    
         
   

   
    นางสาวปิ่นแก้ว เอี่ยมใส    
    หัวหน้าแผนกวิชา    
         
         
         
    ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก    
         
         
         
ครูประจำแผนก   ครูประจำแผนก   ครูประจำแผนก