logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th


  

ประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รายงานการประเมินตนเอง

ครูผู้สอน

กิจกรรม


 

 

การจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สู่มาตรฐานสากล (APACC)

 

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) และ มส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศเรื่อง ประกาศผลการเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

 

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

ประกาศเรื่อง ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานศึกษา

 

 

 

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2565
 

PTC2 MODEL โดย ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 


 

                     

     ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เก่ากว่านี้  

  


ประกาศยกเลิกผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จำนวน 3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563
 


 

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การต่อวิทยุ FM

โครงการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสุพรรณิการ์ 7 ชั้น 3  โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการประกวดออกแบบโลโก้ธุรกิจด้วยโปรแกรม Photoshop โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินระดับนานาชาติ APACC ด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมภาษาจีน ในโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาจีนเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โครงการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง โดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครอบรมภาษาจีน       

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานการจัดการระบบเครือข่าย

ประกาศเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งครูพิเศษสอน         

ประกาศเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศเรื่อง การยืนยันสถานะการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เพื่อสิทธิประโยชน์การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกาศเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทวิวุฒิไทย-จีน

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและทดสอบมาตรฐาน การถอดประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์

ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2565

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565

ประกาศเรื่อง พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2565

                                                                                         

                                                                                                  ดูประกาศที่เก่ากว่านี้   


 

 

 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

3699387