logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email:Chonburi05@vec.mail.go.th


  

เพิ่มเพื่อน
LINE GROUP
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รายงานการประเมินตนเอง

ครูผู้สอน

กิจกรรม


 

สถิติเยี่ยมชม

3323583

   

     

     

     

 

 


 

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2564 (64 09 9_10 โคงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ปี 2564)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กันยายน 2564 (64 09 09 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It จิตอาสา) มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ นายสุเทพ แก่งสันเที๊ยะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (64 08 12 ถึง 21 โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (64 07 07 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วท เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ณ ศูนย์บ่มเพาะฯวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (64 07 05 วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (64 03 10 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา รับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานฯ)

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (64 06 02 ประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา)

 

เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา​

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา นักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณี ที่ไม่มาลงทะเบียนเพิ่ม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณีขาดเรียนเกิน 15 วัน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การเปิดเรียน On-site

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การชำระค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ​

​ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง แนวทางปฎิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคพัทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง มาตรการและแนวปฎิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา และสีประจำแผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จำนวน 3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563

 


เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คู่มือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2563

ค่าใช้จ่ายประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS2018)


 

 

 

บทความล่าสุด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2020 ประจำปีการศึกษา 2562
สร้างโดย : skukum
การสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สร้างโดย : skukum
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สร้างโดย : skukum
การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3-4)
สร้างโดย : regis
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2018 และ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
สร้างโดย : skukum
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
สร้างโดย : skukum
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สร้างโดย : skukum
เข้าร่วมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรต้นแบบ สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สร้างโดย : skukum
ครูที่ปรึกษาที่หุ่นยนต์ ABU และ หุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : skukum