logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th


  

ประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รายงานการประเมินตนเอง

ครูผู้สอน

กิจกรรม


 

 

 

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

 

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2565

 

ประกาศรับสมัครอบรมภาษาจีน        ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน  

 

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทวิวุฒิไทย-จีน

 

PTC2 MODEL โดย ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

 


 

 


ประกาศยกเลิกผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จำนวน 3 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563
 


 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและทดสอบมาตรฐาน การถอดประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์

ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประจำปีการศึกษา 2565

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565

ประกาศเรื่อง พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ค่าบำรุงการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคลคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา (ภาคฤดูร้อน) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช 3 และ ปวส 2 รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศเรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 และ ปวส.1-2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่า

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (ไม่พร้อมรุ่น) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (พร้อมรุ่น) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (พร้อมรุ่น) ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา


 

 

 

 

 

สถิติเยี่ยมชม

3589104