logo-pattayatech200.jpg


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email : saraban@pattayatech.mail.go.th


  

ประเมินความพึงพอใจ

การใช้งานระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รายงานการประเมินตนเอง

ครูผู้สอน

Activity


 

รายละเอียดการรับสมัครรอบพิเศษ (โควต้า)  

รายละเอียดการรับสมัครรอบพิเศษ (โควต้า) ... เพิ่มเติม

รายละเอียดการรับสมัครรอบทั่วไป     

รายละเอียดการรับสมัครรอบทั่วไป ... เพิ่มเติม

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

โครงการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-3 ปละ ปวส.1-2 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ) ประจำปีงบประมาณ 2565

PTC 2 Model  

การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพกับกรอบคุณวุฒิการศึกษา  

แนวทางการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถณะสูงแบบมีส่วนร่วม  

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเข้าสู่โลกอาชีพ

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง กำหนดโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ

 

 

 

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2565
 

PTC2 MODEL โดย ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

       

  ​   ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เก่ากว่านี้  

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเรียนรู้ด้าน IOT และ IT สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดปฎิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม PLC พร้อมแผงฝึกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรฐาน EEC วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยวิธีการคัดเลือก

​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดปฎิบัติการครัวร้อนครัวเย็น วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศยกเลิกผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

​​ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
3

 


 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ)

ประกาศเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช 1-3 และ ปวส 1-2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งพนักงานราชการ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

การจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สู่มาตรฐานสากล (APACC)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) และ มส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง ประกาศผลการเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเรื่อง ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุม สุพรรณิการ์ 2

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

​ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

                                                                                         

                                                                                               ​   ดูประกาศที่เก่ากว่านี้   


 

 

 

 

 

StatisticCounter

3820294