โครงการสอน


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต) 
กลุ่มทักษะวิชาเฉพาะ (24 หน่วยกิต)
 • 2105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(0-3-1)
 • 2105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง(1-3-2)
 • 2100-2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ(1-3-2)
 • 2105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(1-3-2)
 • 2105-2005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร(2-3-3)
 • 2105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง(1-3-2)
 • 2105-2007 วงจรดิจิตอล(1-3-2)
 • 2105-2008 เครื่องเสียง(1-3-2)
 • 2105-2009 เครื่องรับวิทยุ(2-3-3)
 • 2105-2010 เครื่องส่งวิทยุ(1-3-2)
 • 2105-2011 เครื่องรับโทรทัศน์(2-3-3)
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
 • 2105-8001 ฝึกงาน(*-*-4)
โครการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
 • 2105-8501 โครงการ(*-*-4)
วิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)
 • 2105-2107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ (1-3-2)
 • 2105-2114 โทรศัพท์ (1-3-2)
 • 2105-2124 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย(1-3-2)
 • 2105-2126 ระบบเคเบิล ทีวี(1-3-2)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
 • 3105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
 • 3105-0002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • 3105-0003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • 3105-0004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล
 • 3105-0005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 • 3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 • 3105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • 3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ