ปฎิทินปฎิบัติงาน

กิจกรรม

ช่างอุตสาหกรรมพื้นฐาน

 

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

     
           
           

 

กรรมวิธีการผลิต 1

 

กรรมวิธีการผลิต 2

     
           
           
           
           

 

การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์

EP.1

 

การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์

EP.2

 

การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์

EP.3

 
           

การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์

EP.4

 

การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์

EP.5

 

การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจิสติกส์

EP.6

 
           

 

 

 

การขนส่งในงานโลจิสติกส์

EP.1 

 

การขนส่งในงานโลจิสติกส์

EP.2

 

การขนส่งในงานโลจิสติกส์

EP.3

 

 

 

 

การขนส่งในงานโลจิสติกส์

EP.4

 

การขนส่งในงานโลจิสติกส์

EP.5

 

การขนส่งในงานโลจิสติกส์

EP.6

 

 

     
การไหลเวียนข้อมูลของโลจิสติกส์   โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      

 

 

เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 1

EP.1-4

 

เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 2

EP.5-8

 

เครื่องยนต์เล็ก ดีเซล 1

 

 
           

เครื่องยนต์เล็ก ดีเซล 2

 

ยานยนต์สมัยใหม่

 

เครื่องล่างรถยนต์

 
           

งานจักรยานยนต์

 

การถอดประกอบเครื่องยนต์

 

งานบำรุงรักษารถยนต์

 
           

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

         

 

 

การขายเบื้องต้น 1 EP1

 

การขายเบื้องต้น 1 EP2

 

การขายเบื้องต้น 1 EP3

 
           

การขายเบื้องต้น 1 EP4

 

การขายเบื้องต้น 1 EP5

 

การขายเบื้องต้น 1 EP6

 
           

การขายเบื้องต้น 1 EP7

 

การขายเบื้องต้น 1 EP8

 

การขายเบื้องต้น 1 EP9

 
           

 

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น          EP 1-2

 

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น          EP 3-4

 

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น          EP 5-6

 
           

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น           EP 7-8

 

Internet of Thing EP 1-8

     
           

 

 

นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 

 

การตลาดเพื่อการโรงแรม 

 

งานครัวโรงแรม 

 
           

การท่องเที่ยว

EP.1

 

การท่องเที่ยว

EP.2

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.1

 
           

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.2

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.3

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.4

 
           
 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.5

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.6

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.7

 
           

 งานแม่บ้านโรงแรม

 

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว 

 

ความปลอดภัยในงานโรงแรม 

 
           

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.1

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.2

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.3

 
           

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.4

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.5

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.6

 
           

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.1
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.2
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.3
 
           

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.4
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.5
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.6
 
           

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.7
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.8
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.9
 
           

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.10
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.11
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.12
 
           

 

 

บัญชีร่วมค้าและฝากขาย

 

บัญชีเช่าซื้อและฝากขาย

 

บัญชีสินค้า

 

บัญชีเบื้องต้น 1

 

บัญชีเบื้องต้น 2

 

บัญชีบริษัท

 

ระบบตัวเลข

 

 บัญชีเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ

 

บัญชีเกี่ยวกับภาษี

 

การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 

 

บัญชีเฉพาะกิจการ

     
           
           

 

การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 EP.1