โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ 2564

การรับสื่อการเรียนการสอนของแผนกวิชาต่างๆ

 

  

  

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
         

 

 

แผนกวิชาช่างยนต์   แผนกวิชาการบัญชี   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
         

 

 

แผนกวิชาเทคนิคพิ้นฐาน   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   แผนกวิชาการตลาด
         

     

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์