โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การรับสื่อการเรียนการสอนของแผนกวิชาต่างๆ

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

      

แผนกวิชาช่างยนต์
      

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

         

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์