ปฎิทินปฎิบัติงาน

Activity

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น          EP 1-2

 

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น          EP 3-4

 

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น          EP 5-6

 
           

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น           EP 7-8

         
           

 

 

นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 

 

การตลาดเพื่อการโรงแรม 

 

งานครัวโรงแรม 

 
           

การท่องเที่ยว

EP.1

 

การท่องเที่ยว

EP.2

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.1

 
           

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.2

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.3

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.4

 
           
 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.5

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.6

 

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้า

โรงแรม EP.7

 
           

 งานแม่บ้านโรงแรม

 

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว 

 

ความปลอดภัยในงานโรงแรม 

 
           

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.1

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.2

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.3

 
           

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.4

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.5

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว EP.6

 
           

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.1
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.2
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.3
 
           

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.4
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.5
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.6
 
           

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.7
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.8
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.9
 
           

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.10
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.11
 

งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมพื้นฐาน EP.12
 
           

 

 

 

บัญชีร่วมค้าและฝากขาย

 

บัญชีเช่าซื้อและฝากขาย

 

บัญชีสินค้า

 

บัญชีเบื้องต้น 1

 

บัญชีเบื้องต้น 2

 

บัญชีบริษัท

 

ระบบตัวเลข

 

 บัญชีเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ

 

บัญชีเกี่ยวกับภาษี

 

การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 

 

บัญชีเฉพาะกิจการ