ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563         

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559