ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2566

- แผนกวิชาการบัญชี

   1. วิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์การ ครูประรินญา ว่องไว

- แผนกวิชาการตลาด

   1. วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วิชา กลยุทธ์การตลาดของนักศึกษา_ครูธนิต คงวัฒนะ

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- แผนกวิชาการโรงแรม

- แผนกวิชาการท่องเที่ยว

   1. วิจัยเรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา อาหารเพื่อสุขภาพ_ครูอรรถพร พิพัฒน์วัฒนะวงศ์

   2. วิจัยเรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม ครูศุภกิจ ศรีวิชา

- แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

- แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

- แผนกวิชาช่างยนต์

- แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

- แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

- แผนกวิชาโลจิสติกส์

- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563         

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สรุปวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559