วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
15/17 ม.2 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-221643
โทรสาร 038-221818
Email:Chonburi05@vec.mail.go.th

 

​     ​

​ ​​ ​

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีการศึกษา 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

Activity

 

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ มอบหมายให้ รองเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

 

รองเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นายบอย โคตรภักดี หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ