โทรศัพท์

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาและปฏิบัติการวัดและทดสอบเกี่ยวกับวงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์แบบต่าง ๆ เช่น Pulse , DTMF  ระบบชุมสายโทรศัพท์เช่น Manual  Operator ระบบชุมสายโทรศัพท์แบบอัตโนมัติเช่น  PABX , Cross  Bar , SPC  ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์  , ระบบ ISDN


มาตรฐานและสมรรถนะรายวิชา

มาตรฐานรายวิชา 

  1.  วิเคราะห์หลักการทำงานของเครื่องโทรศัพท์  ชุมสายโทรศัพท์แบบต่าง ๆ
  2. ตรวจซ่อมโทรศัพท์แบบ Pulse , DTMF
  3. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพท์แบบ  Manual  Operator
  4. วัดและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพท์แบบอัตโนมัติเช่น  PABX , Cross  Bar , SPC
  5. วัดและทดสอบระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์  , ระบบ ISDN

สมรรถนะของรายวิชา

 1. ติดตั้งและซ่อมระบบสื่อสารโทรศัพท์  

1.1ติดตั้งและซ่อมระบบโทรศัพท์ภายในบ้าน

1.2ติดตั้งและซ่อมระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน

1.3ติดตั้งและซ่อมระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

แผนการสอน
บทที่ 1 วิวัฒนาการโทรศัพท์
บทที่ 2 ส่วนประกอบของเครื่องโทรศัพท์
บทที่ 3 ชุมสายโทรศัพท์
บทที่ 4 สัญญาณในระบบโทรศัพท์
บทที่ 5 ระบบชุมสายโทรศัพท์
บทที่ 6 การทำงานของชุมสาย
บทที่ 7 ระบบ ISDN
บทที่ 8 โครงข่ายโทรศัพท์
บทที่ 9 การกำหนดเลขหมายโทรศัพท์
บทที่ 10 การคิดอัตราค่าบริการ
บทที่ 11 การกำหนดบริการพิเศษ
บทที่ 12 ชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา
บทที่ 13 ติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา
บทที่14 ข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอก
บทที่ 15 การบำรุงรักษาข่ายสายโทรศัพท์
บทที่ 16 การตรวจแก้เคเบิล

สื่อ
บทที่ 1 วิวัฒนาการโทรศัพท์
บทที่ 2 ส่วนประกอบของเครื่องโทรศัพท์