อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  รหัสวิชา 2105-2005
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
 

  1. เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  2. มีทักษะในการประกอบ  วัด  ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์และวงจรอิเล็อทรอนิกส์
  3. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานด้านความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
  2. วัดและทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม  สารกึ่งตัวนำชนิดพี  ชนิดเอ็นและรอยต่อพีเอ็น  โครงสร้างสัญลักษณ์  คุณลักษณะทางไฟฟ้าและการให้ไบแอสไดโอด  ซีเนอร์ไดโอด  ทรานซิสเตอร์  เฟตและอุปกรณ์ไทริสเตอร์  การทำงานของวงจรคอมมอนแบบต่างๆ  ของทรานซิลเตอร์และเฟต  วงจรขยายคลาส  A,  B,  AB,  C  และ  D  การคัปปลิง  วงจรขยายแบบคาสเคด  ดาร์ลิงตัน  วงจรคอมพลีเมนตารี  การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรขยายสัญญาณวงจรเพาเวอร์ซัพพลาย  วงจรออสซิลเลเตอร์  และวงจรอื่นๆ  การอ่านคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟ้า


แผนการสอน