ความรู้ในงานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้มและความปลอดภัยในการทำงาน

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ

3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

 

สมรรถนะของรายวิชา

             1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

             2. มีความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องค์กรและงานอาชีพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานแผนการสอน

หน่วยที่ 1 งานอาชีพในอาเซียนหน่วยที่ 2 มาตรฐานอาชีพ


หน่วยที่ 3  มาตรฐานอุตสาหกรรม
หน่วยที่  4  ข้อมูลอาชีพ
หน่วยที่  5  องค์กร การบริหารงานในองค์กรและการพัฒนางานอาชีพในองค์กร

หน่วยที่  6  หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หน่วยที่  7  หลักการบริหารงานคุณภาพ


หน่วยที่  8  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน