นางสาวศุภนารถ  โขนแจ่ม
พนักงานราชการ (ครู)
chonlasop@hotmail.com