นายวสันต์  อารีย์
    หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการ
                        ชุมชน

            ครูแผนกวิชาเครื่องกล 

 

กลศาสตร์ของไหล

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น