ว่าที่ ร.ท.อรรถพันธ์  พงษาพันธ์
ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ , ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
attha2013@hotmail.com
คุณอาจเป็นคนๆหนึ่งในโลกใบนี้ แต่คุณอาจเป็นโลกทั้งใบของคนๆหนึ่ง
qrfree_kaywa_com.png

สถิติเยี่ยมชม

25146

รายวิชา เพศวิถีศึกษา รหัส 2000-1607

รายวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รหัส 2000-1601

รายวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม รหัส 3000-1601

รายวิชา กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ รหัส 3000-1603