นางสาวศศิธร  อมรพันธ์
ครูประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์
sasitornamornpun@gmail.com
http://sasitorn.pattayatech.ac.th