วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

2105 2003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-2

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการกำเนิดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ
2. เพื่อให้มีทักษะในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
3. เพื่อให้มีทักษะในการประกอบวงจร  และใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบอบ ถูกต้องและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
2. ประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ พารามิเตอร์ของคลื่นรูปไซน์ คำนวณและทดสอบค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ คาบเวลา ความถี่ เฟส กำลังไฟฟ้า เพาเวอร์แฟกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจร RLC แบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสม วงจรเรโซแนนซ์ วงจรฟิลเตอร์โดยใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 1 และ 3 เฟส

โครงการสอน
สัปดาห์ที่ หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ จำนวนคาบ
1 1

พื้นฐานไฟฟ้ากระแสสลับ

(นำเสนอแบบฝึกหัด) 4
2 2

จำนวนเชิงซ้อน

(

นำเสนอแบบฝึกหัด )
4
3 3

เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม

4
4 4 วงจร R–L–C เพียงอย่างเดียว 4
5 4 วงจร R–L–C เพียงอย่างเดียว(ต่อ) 4
6 4 วงจร R–L–C เพียงอย่างเดียว(ต่อ) 4
7 5   วงจร R–L–C ต่ออนุกรม 4
8 5

วงจร

R–L–C ต่ออนุกรม (ต่อ)
4
9 5   วงจร R–L–C ต่ออนุกรม (ต่อ) 4
10 6

วงจร

R–L–C ต่อขนาน
4
11 6

วงจร

R–L–C ต่อขนาน (ต่อ)
4
12 6

วงจร

R–L–C ต่อขนาน (ต่อ)
4
13 7

วงจร

R–L–C ต่อผสม
 

 

4
14 8 วงจรเรโซแนนซ์ 4
15 8

วงจรเรโซแนนซ์

(ต่อ)
4
16 9 กำลังไฟฟ้าและเพาเวอร์แฟกเตอร์ 4
17 10

ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

4
18 วัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน 4
รวม 72
แผนการสอน