โทรคมนาคมเบื้องต้น

2105 2116 โทรคมนาคมเบื้องต้น 2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้เข้าใจหลักการด้านเทคโนโลยีในระบบสื่อสารโทรคมนาคมและองค์กรเกี่ยวกับการสื่อสาร
  2. เพื่อให้เข้าใจหลักการสื่อสารทางสาย  ทางคลื่นวิทยุ  และทางแสง
  3. เพื่อให้ความเข้าใจหลักการสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล
  4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  หลักการสื่อสารข้อมูลแบบแอนาลอกและดิจิตอล การสื่อสารทางโทรศัพท์   วิทยุ  โทรศัพท์เคลื่อนที่  ไมโครเวฟ  การสื่อสารผ่านดาวเทียม  การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง   หลักการโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล  ISDN  ( Integrated  Service  Digital  Network ) และโปรโตคอล (Protocol)
โครงการสอน

วิชา  โทรคมนาคมเบื้องต้น

สัปดาห์ที่
เรื่อง

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1 – 2

วิวัฒนาการและเทคโนโลยีของระบบสื่อสาร

4

-

3

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

2

-

4 – 5

หลักการสื่อสารทางสาย

4

-

6 – 7

โทรเลข

4

-

8

โทรศัพท์

2

-

9 – 10

การสื่อสารทางวิทยุ

4

-

11 – 12

โทรศัพท์เคลื่อนที่

4

-

13

สื่อสารไมโครเวฟ

2

-

14

สื่อสารดาวเทียม

2

-

15 – 16

สื่อสารเส้นใยแสง

4

-

17 – 18

สื่อสารข้อมูล

4

-

19 - 20

เครือข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล ( ISDN )

4

-

รวม

40

-

รวมทั้งหมด

40


แผนการสอน
สื่อ