เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2105 2001 วิชา เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  0-3-1

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการเขียนแบบ  อ่านแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้มีทักษะและความประณีตรอบคอบในการเขียนแบบ  อ่านแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเขียนแบบ

สมรรถนะรายวิชา
เขียนแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนรูปสัญลักษณ์  อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตราฐานสากลการเขียนแบบและอ่านแบบบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) สกีเมติกเซอร์กิตไดอะแกรม (Schematic Circuit Diagram) ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single line Diagram) วายริงไดอะแกรม (Wiring Diagram) พิกทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart) เขียนวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) การเขียนแบบการเดินสายไฟฟ้า  ระบบแสงสว่าง  ระบบรักษาความปลอดภัย  ระบบสายสัญญาณความถี่สูง  ระบบสายดิน  ระบบภาพและระบบเสียงในอาคารที่พักอาศัย  ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

โครงการสอน

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

จำนวนชม.

1

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ

2

2

การเขียนรูปสัญลักษณ์วัสดุอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า

2

3

การเขียนรูปสัญลักษณ์วัสดุอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์

4

4

การเขียนรูปสัญลักษณ์สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์พิเศษ

4

5

การเขียนแบบและอ่านแบบในลักษณะของบล็อกไดอะแกรม

2

6

เขียนแบบและอ่านแบบในลักษณะของสคีมเมติคไดอะแกรม

2

7

เขียนแบบและอ่านแบบในลักษณะของซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม

2

8

เขียนแบบและอ่านแบบในลักษณะของวายริ่งไลน์ไดอะแกรม

2

9

เขียนแบบและอ่านแบบในลักษณะของพิคทอเรียลไดอะแกรม

4

10

เขียนแบบและอ่านแบบในลักษณะของผังงาน

4

11

เขียนแบบการเดินสายไฟระบบแสงสว่าง

4

12

เขียนแบบรูปสัญลักษณ์ระบบโทรศัพท์

4

13

เขียนแบบระบบภาพ

4

14

เขียนแบบระบบเสียงภายในที่พักอาศัยและอาคารขนาดใหญ่

4

15

เขียนแบบระบบงานควบคุมเครื่องจักรกลทางไฟฟ้า

4

16

เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อุปกรณ์พื้นฐาน

4

17

การเขียนแบบรูปสัญลักษณ์อุปกรณ์เครื่องสื่อสารและโทรคมนาคม

4

18

การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

4

19

การเขียนแบบอุปกรณ์ดิจิตอลและคอมพิวเตอร์

4

20

การเขียนลายวงจรพิมพ์ลงบนแผ่นปริ้น

4

 

สอบปลายภาค

4

 

รวม

72

แผนการสอน