เพจข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

เพจข่าวประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2566

 

             

 

 

 

สุพรรณิการ์คาร์แคร์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   โครงการปลูกจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านทุจริต   กิจกรรม “พัฒนา ศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาในการเขียนแผนฯ   ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม 2566
             

 

 

 

ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2566   ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2566   ฉบับที่ 7 ประจำเดือนตุลาคม 2566   ฉบับที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2566
             

 

   

ฉบับที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม 2566   ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2566   ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 2566   ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
             

 

 

 

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   ฉบับที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   ฉบับที่ 12 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
             

 

 

 

ฉบับที่ 13 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   ฉบับที่ 19 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
             

 

 

 

ฉบับที่ 21 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   ฉบับที่ 16 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   ฉบับที่ 17 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   ฉบับที่ 18 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
             

 

 

 

ฉบับที่ 15 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   ฉบับที่ 22 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   ฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2566   ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2566
             

 

 

   
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2566   ฉบับที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2566   ฉบับที่ 5 ประจำเดือนธันวาคม 2566    
             
             

เพจข่าวประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2565

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2565

 

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2565

 

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2565

 

ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2565

ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม 2565
 

ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2565
 

ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2565
 

ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม 2565
             

ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมกราคม 2565

 

ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2565

 

ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมกราคม 2565

 

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 

ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 

ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
             

ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 

ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 

ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 

ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
             

ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 

ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 

ฉบับที่ 13 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2565
 

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2565
 

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2565
 

ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม 2565
             

 

ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2565
 

 

ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2565
 

 

ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2565
 

 

ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2565
             

ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2565
 

ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม 2565
 

ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมีนาคม 2565
 

ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมีนาคม 2565
             

ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 14 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมีนาคม 2565

             

ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 18 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 19 ประจำเดือนมีนาคม 2565

             

ฉบับที่ 20 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 21 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 22 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 23 ประจำเดือนมีนาคม 2565

             

ฉบับที่ 24 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 25 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 26 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 27 ประจำเดือนมีนาคม 2565

             

ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 29 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 30 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 31 ประจำเดือนมีนาคม 2565

             

ฉบับที่ 32 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 33 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 34 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 35 ประจำเดือนมีนาคม 2565

             

ฉบับที่ 36 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 37 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 38 ประจำเดือนมีนาคม 2565

 

ฉบับที่ 39 ประจำเดือนมีนาคม 2565

             

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 

ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

             

ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 

ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 

ฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 

ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

             

ฉบับที่ 9 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 

ฉบับที่ 10 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 

ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

             

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

             

ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

             

ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

ฉบับที่ xxx ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

             

ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

ฉบับที่ 14 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

KMe : PattayaTech KM© 2019 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 15/17 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร 038-221643 โทรสาร 038-221818