เราฝันจะบินได้ ... แต่ ... อย่าเสียใจที่ไม่มีปี
นางสาวประภาภรณ์  วุฒิฐานจำเริญ
       แผนกสามัญ สัมพันธ์
 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โครงการสอนวิชาคณิตศาสตร์สถิติเพื่องานอาชีพ (3000-1404)

โครงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000 1301)

โครงการสอนวิชาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม (2000 1302)

โครงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ (2000 1303)

สถิติเยี่ยมชม

40074