วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 รองเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นายบอย โคตรภักดี หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


ITA2023

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th