Pattayatech Article


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นำโดย ครูศุภนารถ โขนแจ่ม ได้จัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือ ประกวดวาดภาพ และประกวดแต่งคำประพันธ์สุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 
        โดยมีท่านรองฯ วิทยา  อินสว่าง   รองฯ นพพร สุรินทร์  และรองฯ นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวด ซึ่งผลรางวัลชนะเลิศมีดังต่อไปนี้

การประกวดคัดลายมือ
1 นางสาวอรทัย  มนูญผล ปวช.1/1 การโรงแรม ชนะเลิศ
2 นางสาวพิมพ์วิภา สุมะโน ปวช.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 1
3 นางสาวจันทร์ทิพย์ เรียกกลาง ปวช.1/1 การโรงแรม รองชนะเลิศอันดับ 2
4 นางสาวรุจิรา  พุ่มพฤกษา ปวช.1/1 การโรงแรม รางวัลชมเชย
การประกวดวาดภาพ
1 นางสาวปิยพร  บุดดาพันธ์ ปวช.1/1 การบัญชี ชนะเลิศ
2 นายศิริวัฒน์  ศรีเล็กยัง ปวส.1    การโรงแรม รองชนะเลิศอันดับ 1
3 นายกันตภณ มนต์วิเศษ ปวช.2/1 การโรงแรม รองชนะเลิศอันดับ 2
4 นายสุกฤต โพธิกุล ปวส.1    เทคนิคโลหะ รางวัลชมเชย
แต่งคำประพันธ์สุนทรภู่
1 นายศิริวัฒน์  ศรีเล็กยัง ปวส.1    การโรงแรม ชนะเลิศ
2 นายไชยวัฒนาภรณ์  สุวรรณคำ ปวส.1    พัฒนาเว็บเพจ รองชนะเลิศอันดับ 1
3 นางสาวเปรมรัศมี  เทียนทอง ปวช.1/1 การโรงแรม รองชนะเลิศอันดับ 2
แต่งคำประพันธ์ 'สุพรรณิการ์'
1 นายไชยวัฒนาภรณ์  สุวรรณคำ ปวส.1    พัฒนาเว็บเพจ ชนะเลิศ
2 นายศิริวัฒน์  ศรีเล็กยัง ปวส.1    การโรงแรม รองชนะเลิศอันดับ 1
Size : 2.85 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.78 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.93 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.79 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.92 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.83 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.82 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.73 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.41 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.81 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.98 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.74 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.81 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.83 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.74 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.96 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 3.47 MBs
Upload : 2013-06-26 19:06:09

Size : 2.85 MBs
Upload : 2013-06-26 19:14:50

Size : 2.58 MBs
Upload : 2013-06-26 19:14:50

Size : 3.49 MBs
Upload : 2013-06-26 19:14:50

Size : 300.48 KBs
Upload : 2013-06-26 19:14:50

Size : 301.47 KBs
Upload : 2013-06-26 19:14:50

Size : 314.11 KBs
Upload : 2013-06-26 19:14:50

Size : 423.42 KBs
Upload : 2013-06-26 19:14:50

Size : 373.08 KBs
Upload : 2013-06-26 19:14:50

Size : 3.60 MBs
Upload : 2013-06-26 19:14:50

Size : 3.52 MBs
Upload : 2013-06-26 19:14:50

Size : 3.47 MBs
Upload : 2013-06-26 19:14:50

Size : 3.28 MBs
Upload : 2013-06-26 19:14:50

Size : 0.58 MBs
Upload : 2013-06-27 08:47:56

Size : 0.76 MBs
Upload : 2013-06-27 08:48:15

1/0
<<
1
>>


0


Pattayatech
Share
: ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


http://www.pattayatech.ac.th


PattayaTech KM© 2013 | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา


Generated 0.892081 sec.