Pattayatech


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
  • บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามสาขาวิชา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1 การตลาด การตลาด 9 33 42

ปวช.1 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 8 27 35

ปวช.1 การบัญชี การบัญชี 3 53 56

ปวช.1 การโรงแรม การโรงแรม 17 51 68

ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 75 102

ปวช.1 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล 39 2 41

ปวช.1 ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 27 1 28

ปวช.1 ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคนิคคอมพิวเตอร์ 36 6 42

ปวช.1 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 70 1 71

ปวช.1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 92 0 92

ปวช.1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 44 4 48

ปวช.1 ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก 4 5 9

ปวช.2 การโรงแรมและการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 4 15 19

ปวช.2 การโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรม 3 31 34

ปวช.2 เครื่องกล เครื่องกล 92 3 95

ปวช.2 เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 35 0 35

ปวช.2 พณิชยการ การขาย 3 23 26

ปวช.2 พณิชยการ การบัญชี 4 41 45

ปวช.2 พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 119 176

ปวช.2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 0 24

ปวช.2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 43 1 44

ปวช.2 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 32 3 35

ปวช.2 โลหะการ เชื่อมโลหะ 9 0 9

ปวช.3 การโรงแรมและการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 6 15 21

ปวช.3 การโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรม 8 42 50

ปวช.3 เครื่องกล เครื่องกล 111 0 111

ปวช.3 เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล 39 0 39

ปวช.3 พณิชยการ การขาย 3 39 42

ปวช.3 พณิชยการ การบัญชี 5 75 80

ปวช.3 พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 83 93

ปวช.3 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ 28 3 31

ปวช.3 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง 85 0 85

ปวช.3 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 73 2 75

ปวช.3 โลหะการ เชื่อมโลหะ 24 0 24

ปวส.1 การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 1 18 19

ปวส.1 การตลาด การตลาด 4 15 19

ปวส.1 การบัญชี การบัญชี 2 23 25

ปวส.1 การโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 6 18 24

ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 5 11 16

ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 9 20 29

ปวส.1 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 32 0 32

ปวส.1 เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 18 0 18

ปวส.1 เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 17 3 20

ปวส.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 15 1 16

ปวส.1 ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 9 0 9

ปวส.1 ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 21 0 21

ปวส.1 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 21 0 21

ปวส.2 การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป 18 57 75

ปวส.2 การตลาด การตลาด 11 43 54

ปวส.2 การบัญชี การบัญชี 7 73 80

ปวส.2 การโรงแรมและบริการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม 8 17 25

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสำนักงาน 29 100 129

ปวส.2 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 62 1 63

ปวส.2 เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 2 0 2

ปวส.2 เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 15 0 15

ปวส.2 เทคนิคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต 39 4 43

ปวส.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 13 2 15

ปวส.2 ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลไฟฟ้า 23 0 23

ปวส.2 ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า 54 3 57

ปวส.2 อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 30 2 32  • บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1 376 258 634

ปวช.2 306 236 542

ปวช.3 392 259 651

ปวส.1 160 109 269

ปวส.2 311 302 613

รวม 1545 1164 2709
PattayaTech KM© 2013 | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา


Generated 0.578718 sec.