พันธกิจ

พันธกิจ
 1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นทักษะปฏิบัติ ให้กับผู้เรียน ให้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 2. การคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และการวิจัยที่มีคุณภาพ

 3. การผลิตกำลังพล ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน

 4. การนำหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม

เป้าหมาย


 1. มุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ วิชาการ ด้านสาขาวิชาช่างอีเล็กทรอนิกส์

 2. มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ

 3. มุ่งพัฒนานักคิด นักประดิษฐ์ นักพัฒนาเทคโนโลยี นักนวัตกรรม ด้านอิเล็กทรอนิกส์

 4. ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

 5. ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

 6. ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามที่กำหนดระยะเวลาในหลักสูตรการเรียนการสอน

 7. เป็นผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง