วิสัยทัศน์


'มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทางวิชาการด้านอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งมั่นผลิตนักคิด นักประดิษฐ์ นักพัฒนาอาชีพสู่สถานประกอบการและชุมชน โดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคม'