ประวัติแผนกวิชา

ประวัติแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ได้ดำเนินการและพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับดังนี้
      แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

  • พ.ศ. 2536   ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
  • พ.ศ. 2537   เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ
  • พ.ศ. 2539   เปิดรับนักเรียน นักศึกษา รุ่นแรก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระบบการเรียนปกติ
  • พ.ศ. 2543   เปิดรับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  • พ.ศ. 2550   เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
  • พ.ศ. 2556   เปลี่ยนชื่อเป็น “ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา”

          ปัจจุบันแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ ให้บริการทางการศึกษาหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน มีการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งในระบบปกติ และระบบทวิภาคี