แผนผังสำนักงานผู้อำนวยการ

  สำนักงานผู้อำนวยการ  
     
 

 
  ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย  
     
 

 
  นายธนิต คงวัฒนะ  
  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ  
     

นางสาวปิ่นมณี เจริญคลัง นางสาววาสนา พานสุวรรณ นายอิสระพงษ์ มาพล
ผู้ช่วยงาน ผู้ช่วยงาน ผู้ช่วยงาน
     

นายอรรถพร พิพัฒน์วัฒนะวงศ์ นางสาวเกื้อกูล ไชยมา นายสุวัฒนา ชิณพร
ผู้ช่วยงาน ผู้ช่วยงาน ผู้ช่วยงาน
     
   
  นางสาววาสนา บุญรักษา  
  เจ้าหน้าที่งาน  
     

 

 

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

          ๑. จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

          ๒. จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย

          ๓. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

          ๔. จัดประชุมบุคลการในสถานศึกษา

          ๕. จดบันทึกข้อสั่งการหรือแนวปฏิบัติของผู้อำนวยการ

          ๖. จดบันทึกงานประจำวันของผู้อำนวยการ

          ๗. ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

          ๘. ประสานงานและร่วมงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน

          ๙. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

          ๑๐. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ