แผนผังสำนักงานผู้อำนวยการ

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

          ๑. จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

          ๒. จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย

          ๓. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

          ๔. จัดประชุมบุคลการในสถานศึกษา

          ๕. จดบันทึกข้อสั่งการหรือแนวปฏิบัติของผู้อำนวยการ

          ๖. จดบันทึกงานประจำวันของผู้อำนวยการ

          ๗. ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

          ๘. ประสานงานและร่วมงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน

          ๙. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

          ๑๐. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ